S pojištěním vám určitě pomůžeme ... je to náš život

Podnikatelé a průmysl

 • Doporučíme a zajistíme vám to nejlepší..

Živnostníci

Naše firma ve spolupráci s vybranými pojišťovnami nabízí exkluzivní produkty, které živnostníkům či menším společnostem přináší rychlé, komplexní, cenově výhodné řešení pojištění s širokým rozsahem pojistného krytí.

Specifika podnikání živnostníků a menších firem:
 • Čelíte obdobným rizikům jako velké společnosti – na rozdíl od nich však máte méně zdrojů – finančních, lidských i časových, takže je pro vás mnohem důležitější efektivita pojištění.
 • Přerušení provozu či živelní rizika bohužel mohou být pro vaše podnikání likvidační.
 • I malá firma může způsobit škodu za miliony s likvidačními důsledky.
Klíčová rizika:
 • Pojištění majetku
 • Pojišění přerušení provozu
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Pojištění vozidel
 • Ostatní pojištění (cyber, pohledávky,…)

Stavebnictví

ALCATON CONSTRUCTION se soustřeďuje na poskytování služeb v oblasti řízení rizik a pojištění ve stavebnictví. Naše firma vám připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění podle vašich individuálních potřeb a požadavků. Přidanou hodnotou jsou naše zkušenosti při pojišťování velkých stavebních celků (i v zahraničí). Sestavíme vám vhodné pojistné krytí a s pojistiteli vyjednáme další vhodná smluvní ujednání.

 • Čelíte obdobným rizikům jako velké společnosti – na rozdíl od nich však máte méně zdrojů – finančních, lidských i časových, takže je pro vás mnohem důležitější efektivita pojištění.
 • Přerušení provozu či živelní rizika bohužel mohou být pro vaše podnikání likvidační.
 • I malá firma může způsobit škodu za miliony s likvidačními důsledky.
Klíčová rizika:
 • Stavební/montážní rizika (CAR/EAR) v průběhu stavby nebo montáže budovaného díla, případně i po jeho dokončení.
 • Riziko vzniku jakékoliv majetkové škody na budovaném díle, okolním majetku a vybavení stavby (například v případě poškození živly)
 • Odpovědnost za škodu všech participujících subjektů vůči třetím stranám i případný ušlý zisk investora
 • Rizika prodlení v zahájení nebo dokončení realizace
 • Profesní odpovědnost
 • Ekologická újma
 • Politická rizika a rizika terorismu
 • Přeprava
 • PPP projekty
 • Desetiletá záruka (Latent/Inherent defects)
 • Civil Engineering Completed Risks (CECR)
 • Construction bonds (pojištění záruk – náhrada z abankovní záruky)
 • Pojištění ušlého hrubého zisku investora
 • Pojištění odpovědnosti a vada výrobku
 • Pojištění ušlého hrubého zisku investora
 • Pojištění odpovědnosti a vada výrobku
 • Pojištění politických rizik

Doprava a přeprava

ALCATON LOGISTIC vám pomůže eliminovat rizika spojená s odpovědností za škody způsobené na přepravovaném zboží. Navrhneme efektivní řešení pojištění přepravních rizik dle vašich aktuálních potřeb. Pojištění přepravy, vhodně zvolené na základě analýzy aktuálních potřeb, zajistilo mnoha našim klientům úsporu finančních prostředků díky minimalizaci rizik při přepravě zboží.

Klíčová rizika:
 • Poškození zboží během přepravy
 • Zcizení zboží
 • Profesní odpovědnost
 • Nesplacené pohledávky
 • Fantomoví přepravci
 • Pojištění odpovědnosti dopravců
 • Pojištění odpovědnosti zasílatele
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění finanční způsobilosti
 • Pojištění vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění, připojištění, asistence
 • Pojištění majetku
 • Pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů
 • Pojištění politických rizik a terorismu
 • Pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli

Města a obce

Náš program ALCATON MUNICIPAL vám pomůže splnit základní úkol, tedy vykonávat funkci řádného hospodáře spravovaného majetku a taktéž pokrýt všechna pojistelná odpovědnostní rizika.

Naše společnost má ve svém portfoliu pojištěno řadu měst a obcí, s tímto je spojeno mnoho let zkušeností. S našimi klienty jsem si již prošli řadu let klidné správy, ale i hektická období, kdy majetek ničila velká voda.

Součástí pojištění odpovědnosti by mělo být:
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • Pojištění odpovědnosti za škody obce jako poskytovatele sociálních služeb
 • Pojištění odpovědnosti za škody obce jako zřizovatele městské policie
 • Pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti se správou komunikací
 • Pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci

Lehká průmyslová výroba

Náš pojistný program Alcaton Light Industry (ALI) je určen zpracovatelům a výrobcům z nejrůznějších odvětví (strojírenství, textil, sklářství, stavebnictví,…). Pro takovéto firmy už je potřeba uvažovat i o profesionálním risk managementu. Tuto službu jsem vám schopni nabídnout ve spolupráci s naším smluvním partnerem pod označením : RENOMIA Risk Management

Jde o službu, která podporuje vaši prosperitu. Pomůžeme Vám s identifikací, analýzou a řízením rizik vašeho podnikání. Tato strategie zajistí vaši stabilitu a bezpečný rozvoj.

RENOMIA disponuje týmem zkušených rizikových inženýrů, kteří využívají standardy, prověřené metody a mezinárodní zkušenosti, aby vám na míru navrhli komplexní financování všech pojistitelných rizik a způsoby řízení rizik nepojistitelných.

Pojištění pohledávek

To, že vy podnikáte poctivě, není zárukou toho, že vaši obchodní partneři budou k byznysu přistupovat stejně. Nepoctivý přístup k úhradě faktur je bohužel dost častým nešvarem. Ve spolupráci s naší firmou se můžete pojistit i před těmito nevyzpytatelnými riziky.

Pomáháme klientům také omezit rizika vzniku finanční ztráty z neuhrazení pohledávek z důvodu platební neschopnosti i platební nevůle. Blíže náš pojistný program ALCATON CREDIT

Klíčová rizika:
 • Informace o odběrateli
 • Sledování a vyhodnocování rizik na straně odběratele
 • Vymáhání pohledávek bez ohledu na teritorium
 • Výplata odškodnění v případě neuhrazení pohledávek
 • Využití pojištění při financování
 • Stabilizace cash flow
 • Zlepšení inkasa
 • Speciální produkty v pojištění pohledávek (Excess of Loss, nezrušitelné limity)
 • Pojištění jednorázových projektů (Single Risk)
 • Top-up krytí – speciální řešení pro navyšování limitů
 • Pojištění střednědobých a dlouhodobých exportních kontraktů (Medium and Long Term Credit)
 • Pojištění politických rizik
 • Alternativní produkty EGAP (Supplier Credit, Buyer Credit financed by a bank)

Pojištění ostatních finančních rizik

Pojištění finančních rizik je specifická oblast pojištění, která kryje především schopnost dostát závazkům ať už vašich vůči klientům, nebo naopak odběratelů vůči vám. Nabídka pojištění se stále rozšiřuje, můžete si pojistit jak rizikové faktury a schopnost splácet, tak smluvní záruky. Prostudejte blíže náš program ALCATON Cash-Flow.

Klíčová rizika:
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce
 • Pojištění finančních záruk
 • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění finančních ztrát
 • Pojištění Hole-in-one
 • Pojištění odpovědnosti členů managementu (D&O pojištění)
 • Pojištění profesní odpovědnosti IT společností
 • Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
 • Pojištění profesní odpovědnost pro různé profese
 • Pojištění profesní odpovědnosti architektů, projektantů a dodavatelů
 • Pojištění odpovědnosti při správě investic (IMI)
 • CYBER Enterprise Risk Management (Pojištění kybernetických rizik
 • Pojištění zpronevěry
 • Nabídka (Bid bond)
 • Akontace (Advance payment bond)
 • Řádné provedení díla (Performance bond)
 • Kvalita díla v záruční době (Warranty bond)
 • Zádržné (Retention bond)

Zemědělství

V programu ALCATON AGRO vám nabídneme především pojištění plodin a zvířat. Dále pak lesy, majetek, vozidla, stroj a celé technologie.

Klíčová zemědělská rizika:
 • Živelné škody - krupobití, požár, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mráz
 • Sesuvy půdy
 • Nákazy a hromadná infekční onemocnění
 • Akutní otravy nebo přehřátí drůbeže
 • Přerušení dodávky elektrického proudu
 • Pojištění pasteveckých psů při práci
 • Pojištění majetku
 • Pojištění technických rizik (tj. strojních škod)
 • Pojištění živelního či strojního přerušení provozu
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
 • Pojištění ekologické újmy
 • Pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli
 • Pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů

Řízení rizik (Risk Management)

Risk Management je oblast řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, pomocí různých metod a technik prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko.

Riziko je všudy přítomným a charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v soudobém turbulentním prostředí.

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad na organizaci a její cíle.

Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů.

Řízení rizik se skládá se z několika vzájemně provázaných fází:

 • identifikace rizik
 • analýza rizik
 • hodnocení rizik
 • ošetření rizik
 • zvládnutí rizik
 • monitoring rizik
Risk Management

Existuje celá řada druhů rizik v různých oblastech, my se zaměříme na rizika z hlediska pojištění.

Vyhodnocujeme rizika především v oblastech:
 • živelních majetkových rizik
 • strojního a živelního přerušení provozu
 • odpovědnosti za škody
 • poškození životního prostředí
 • přírodních katastrof
 • odcizení / krádeží / loupeží